Pokličite nas 041 369 640

Hidrologija

Hidrologija

Poplavne študije

Probleme, s katerimi se ljudje soočajo z površinsko in podzemno vodo jemljemo zelo resno. Zavedamo se, da je voda del našega vsakdana in bistvo ni samo vodo odpeljati vstran temveč se z njo naučiti živeti.

Za rešitev pred poplavami in pri izgradnji objektov na poplavnih območjih, vam izdelamo:
  • Hidrološko-hidravlične študije/hidrološko-hidravlične presoje poplavnih vod (na podlagi hidroloških in hidravličnih lastnosti naravnih vodotokov določimo poplavno ogroženost območja);
  • priprava hirološko-hidravličnih študij z uporabo informacijske tehnologije (GIS, LiDAR),
  • različne hidrološke in hidrogeološke študije, glede na potrebe investitorja;
  • hidrološki model (padavine-odtok), odvisno od potreb naročnika;
  • izračun ekološko sprejemljivih pretokov (Qes), glede na potrebe naročnika.

Za pridobitev vodnih dovoljenj v primeru koriščenja vod iz vodotokov (lastna oskrba, namakanje, energetika), vam s področja hidrometrije nudimo sledeče:

  • Izvedba meritev pretokov po ISO standardih v odprtih vodonosnikih in kanalih s prosto gladino;
  • telemetrični zajem in prenos podatkov hidrološkega monitoringa vodotokov, stoječih voda in podzemnih voda (piezometrov);
  • načrtovanje in izdelava objektov za tehnično zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka (Qes);
  • izvedba hidrometričnih objektov, kot so merski pragovi, korita, zaslonke in prelivi;
  • izdelava batimetrije dna vodotokov in jezer, prečnih in vzdolžnih profilov strug.
Pri koriščenju vod iz vodotokov vam pomagamo pripraviti tudi dokumentacijo potrebno za pridobitev
vodnega dovoljenja in vodnega soglasja.

Ugodimo vam in hkrati ohranjamo okolje.

Comodo SSL