Hidrologija

Poplavne študije

Probleme, s katerimi se ljudje soočajo z površinsko in podzemno vodo jemljemo zelo resno. Zavedamo se, da je voda del našega vsakdana in bistvo ni samo vodo odpeljati vstran temveč se z njo naučiti živeti.

Za rešitev pred poplavami in pri izgradnji objektov na poplavnih območjih, vam izdelamo:

  • Hidrološko-hidravlične študije/hidrološko-hidravlične presoje poplavnih vod (na podlagi hidroloških in hidravličnih lastnosti naravnih vodotokov določimo poplavno ogroženost območja);
  • priprava hirološko-hidravličnih študij z uporabo informacijske tehnologije (GIS, LiDAR),
  • različne hidrološke in hidrogeološke študije, glede na potrebe investitorja;
  • hidrološki model (padavine-odtok), odvisno od potreb naročnika;
  • izračun ekološko sprejemljivih pretokov (Qes), glede na potrebe naročnika.

Za pridobitev vodnih dovoljenj v primeru koriščenja vod iz vodotokov (lastna oskrba, namakanje, energetika), vam s področja hidrometrije nudimo sledeče:

  • Izvedba meritev pretokov po ISO standardih v odprtih vodonosnikih in kanalih s prosto gladino;
  • telemetrični zajem in prenos podatkov hidrološkega monitoringa vodotokov, stoječih voda in podzemnih voda (piezometrov);
  • načrtovanje in izdelava objektov za tehnično zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka (Qes);
  • izvedba hidrometričnih objektov, kot so merski pragovi, korita, zaslonke in prelivi;
  • izdelava batimetrije dna vodotokov in jezer, prečnih in vzdolžnih profilov strug.

Pri koriščenju vod iz vodotokov vam pomagamo pripraviti tudi dokumentacijo potrebno za pridobitev
vodnega dovoljenja in vodnega soglasja.

Hidrogeološko vrtanje

Energetika

Če želite varčen in enostaven način ogrevanja, vam iz energetskega vidika priporočamo sistem voda-voda. Sistem ni primeren za vsako področje, zato smo mi tisti, ki vam lahko svetujemo ali je območje, kjer se nahaja vaš objekt, primerno za uporabo sistema voda-voda. V primeru, da vaš objekt leži na primerni lokaciji za izvedbo sistema voda-voda, je postopek sledeč:

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

Vas zanima več?
KONTAKT