REFERENCE 2014

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju, o sestavi in nosilnosti temeljnih tal, ter pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Nadstrešnica (pokrito skladišče za plinske jeklenke), investitor: Linde Plin d.o.o., Celje

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov na območjih: Kapele, Podgorje v Pišecah, Pišece, Drenovec, investitor: občina Brežice

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov na območjih: Tržišče, Krsinji Vrh, Veliki Cirnik, Telče, Pijavice, Žurkov dol, Žigrski vrh, investitor: občina Sevnica

Geološko-geotehnična poročila o pogojih sanacije plazov na območjih: Zagrad, Njivice, investitor: občina Radeče

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Poslovni objekt , investitor: Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o., Sevnica

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, investitor: Petra Kočevar s.p.

Izdelava geološko-hidrogeološkega poročila z hidrogeološkim izračunom zaradi pogojev temeljenja ponikovanja za: Stanovanjski objekt, investitor: Region d.o.o., Brežice>

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekte: Nadstrešek, bazen, podporni zidovi, investitor: Mosses d.o.o., Ljubljana

Geološko-geotehnično poročilo in tehnično poročilo –PZI s popisom del za objekt: Sanacija občinske ceste 528172, investitor: občina Brežicen>

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Stanovanjski objekt, Krška vas(občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja za objekt: OPPN HR-4 HRAMŠE (sanacija območja razpršenih počitniških gradenj), investitor: občina Žalec

GEOLOŠKO-GEOMEHANSKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Geološko-geomehansko poročilo zaradi sanacije plazu, Izgradnja opornega zidu, Podhruška (občina Kamnik)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Zidanica, investitor: Trnovec (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Zidanica, oporni zidovi, Valična vas (Ivančna Gorica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Stanovanjski objekt, Blagovica (občina Blagovica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Stanovanjski objekt, Iška vas (občina Ljubljana)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Gospodarsko-bivalni objekt, Vojnik (občina Celje)

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Stanovanjski objekt, Bučka (občina Škocjan)

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Stanovanjski objekt, Pijavice (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Poslovni objekt, investitor: Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o., Sevnica

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Sremič (občina Krško)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, investitor: Petra Kočevar s.p.

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Gospodarsko poslopje, Strahomer (občina Ig)

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja objekt in odvodnjavanja za objekt: Stanovanjski objekt, oporni zid, Tržišče (občina Sevnica)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja za objekt: Stavba za spravilo pridelka, Plazovje (občina Laško

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Hlev za govedo, Lopaca(občina Šentjur)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Stanovanjski objekt, Vepki Kamen (občina Krško)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Stanovanjski objekt, Pišece (občina Brežice)

Geološko – geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju o pogojih odvodnjavanja in temeljenja objekt: Stanovanjski objekt, Hmeljčič (občina Mirna peč)

Geološko-geomehansko mnenje zaradi plazovitosti terena, Preska (občina Medvode)

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: OBČINE, PODJETJA

Izdelava hidrogeološkega poročila s hidrološkim izračunom za objekt: Industrijski objekt, investitor: Koščak Šentrupert d.o.o.

Izdelava hidrogeološkega mnenja s predlogom sanacije plazu ob vodotoku Glažuta in ureditev vodotoka Glažuta, investitor: občina Radeče

HIDROGEOLOŠKA POROČILA IN MNENJA - INVESTITORJI: FIZIČNE OSEBE

Izdelava hidrogeološkega poročila zaradi izdaje vodnega dovoljenja za neposredno rabo za lastno oskrbo pitne vode, Ruše (občina Maribor)

Izdelava hidrogeološkega poročila zaradi izdaje vodnega dovoljenja za neposredno rabo za lastno oskrbo pitne vode, Planina pri Sevnici (občina Šentjur)

Izdelava hidrogeološkega poročila s pogoji ponikovanja in hidrološkim izračunom za objekt: Stanovanjski objekt, Bukovica (občina Vodice)

WE BUILD STRUCTURES ON GOOD FOUNDATIONS.

Would you like to learn more?
CONTACT