Pokličite nas 041 369 640

Naše storitve

Hidrogeologija

Nudimo vam terenske meritve vseh vrst, izdelavo osnovnih in specializiranih poročil/elaboratov/študij.

Hidrologija

Na podlagi hidroloških in hidravličnih lastnosti naravnih vodotokov, določimo poplavno ogroženost območja.

Geologija

Stokovno pregledamo in pokartiramo teren, izvajamo strokovni geološki nadzor pri različnih vrstah gradenj oz. izvedbi zemeljskih in geotehničinih del.

Geomehanika

Izvajamo geološko-geomehanske nadzore, izdelamo vam geološko-geomehanske in geotehnične elaborate za objekte visoke in nizke gradnje.

Geotehnika

Izdelamo geološko-geotehnična poročila za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne ter enostavne objekte.

Monitoring

Na področju hidrogeološkega monitoringa izvajamo načrtovanje monitoringa podzemnih voda v skladu z zakonskimi zahtevami Zakona o Vodah.

Ugodimo vam in hkrati ohranjamo okolje.

Pogosto zastavljena vprašnja

Odgovarjamo vam na nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja za lažji dostop do želenih informacij.

Elaborat erozivnosti je geološko oz. geomehansko poročilo, v katerem so poleg geološke sestave tal, kjer boste gradili, zajeti ukrepi za eliminacijo erozivnosti v času vaše gradnje. Elaborat je potrebno priložiti k vlogi za pridobitev vodnega soglasja, če območje nameravane gradnje leži v erozivnem območju.
Geološko-geomehansko poročilo je elaborat, v katerem je zajeta geomehanska sestava in nosilnost tal. Geomehansko poročilo izdela inženir geologije ali geomehanik, ki na terenu v sondažnem izkopu, na podlagi popisa in geomehanskih meritev, oceni globino, ki je predvidena za nosilnost temeljnih tal. Poleg nosilnosti opravi tudi test prepustnosti tal, v kolikor je pri objektu predvideno ponikanje meteornih vod. Na podlagi geološko-geomehanskih podatkov, lahko projektant gradbenih konstrukcij določi ustrezno temeljenje objekta, glede na predvideno obtežbo.
Geološko-geomehansko poročilo ni nujno potrebno, je pa priporočljivo in odločitev projektanta gradbenih konstrukcij. Pomembno je, da so temelji podrobno preiskani in da je način temeljenja ustrezno gradbeno obdelan, saj je po izgradnji objekta sanacija temeljev težja in bistveno dražja.
To je razkop, ki ga opravi strojnik (bagerist) za potrebe geološko-geomehanskih preiskav. Globina razkopa je odvisna od geološke sestave tal in od globine temeljenja predvidenega objekta. Pomembno je, da se razkop izvede do globine, kjer se nahaja primerna plast za temeljenje.
Hidrogeološko poročilo izdela hidrogeolog. Za izdelavo le-tega je potrebna izvedba sodažnega razkopa na območju kjer je predvidena izvedba ponikalnice, kjer se izvede test ponikanja. Na podlagi testa ponikanja se določi prepustnost tal in dimenzionira velikost ponikalnice.
Najprej je potrebno preveriti območje, na katerem želite izdelati vrtino, saj te ne morete izdelati vsepovsod. Potrebno je preveriti, če območje leži v vodovarstvenem pasu in v katerem. Kolikor območje leži na vodovarstvenem območju, je potrebno po Zakonu o vodah potrebno preveriti, kaj je na danem območju dovoljeno. Če je izdelava črpalne vrtine dovoljena, vaše območje obravnave pa se nahaja na vodovarstvenem območju, potrebujete najprej: dovoljenje za preiskavo podzemnih voda in vodno soglasje. Po pridobitvi omenjenih dokumentov se lahko izdela črpalna vrtina s potrebnimi hidrogeološkimi preiskavami. Nato sledi vodno dovoljenje, za katerega je treba (poleg ostale dokumentacije) priložiti hidrogeološko poročilo s podatki črpalnega preizkusa, ki ga izdela hidrogeolog. Za vodna dovoljenja in vodna soglasja si poglejte še vprašanja in odgovori

Če niste našli odgovora na vaše vprašanje, vas prosimo, da nas kontaktirate, naša podpora strankam vam bo z veseljem pomagala.

10
let izkušenj

720
opravljenih projektov

105.000
km prevoženih poti

3
objavljeni članki

Galerija slik

poplava na Barju

Arteska Voda Sept 2010 Poplave Na Barju

Geomehanski nadzor izgradnje podpornega zidu Radeče 2014

Geomehanski nadzor izgradnje podpornega zidu Radeče 2014

Meritve Pretoka S Prelivnim Objektom

Meritve pretoka s prelivnim objektom

Fosili

Fosili

Geomehanski Nadzor Izgranja Bazena Običina Ljubljana

Geomehanski nadzor - izgradnja bazena (občina Ljubljana)

Kremenčeva geoda

Kremenčeva geoda

Sodelujemo z naslednjimi partnerji

Gradimo objekte na dobrih temeljih

Vas zanima več?

Comodo SSL