Geologija

Izvajamo strokovni geološki nadzor pri različnih vrstah gradenj oz. izvedbi zemeljskih in geotehničinih del.


Inženirska geologija

Ko se boste odločali za izgradnjo novega objekta, legalizacijo, rekonstrukcijo ali rušitev objekta, boste za pridobitev vodnega soglasja potrebovali

  • geološko-geomehansko poročilo ali
  • geološko mnenje ali
  • elaborat erozivnosti

s poudarkom na erozivnosti in pogojih ponikovanja.

Naša prednost je, da pogoje ponikovanja določimo že na terenu s pomočjo naprave Mini Disk (Decagon©).

Z dobrim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami s sanacijo različnih vrst plazov in usadov (članek), vam bomo pomagali rešiti problem. Na podlagi terenskih preiskav bomo izdelali geološko-geotehnično poročilo s predlogom sanacije/geološko-geotehnično poročilo s predlogom sanacije in popisom del.

Tudi v primeru posedanja objektov, zamakanju kleti in poplav, vam bomo znali strokovno svetovati ter na podlagi preiskav strokovno izdelati geološko-geotehnični/geološko-geomehanski elaborat.

S področja plazov imamo poleg terenskega tudi strokovna računalniška znanja, na podlagi katerih lahko: izdelamo strukturne karte, modeliramo različne terene, izdelamo karto naklonov in stabilnostne analize.

Plazovi

Plazovi so tako v svetu kot v Sloveniji ena od najpogostejših naravnih nesreč, ki se jim posveča premalo pozornosti. Pri nas se z različnimi tipi plazov, predvsem usadi, srečujemo vsako leto. Ti povzročijo ogromne gospodarske škode, prizadenejo mnoge ljudi. Plazov ne moremo napovedovati, lahko pa s preventivnimi ukrepi, dobro preiskavo terena, določanjem vzrokov za njihov nastanek in ustreznimi mehanizmi, pri gradbenih ali drugih zemeljskih posegih preprečimo njihov nastanek. Glavni vzrok nastanka plazov je največkrat zaledni tlak vode, ki se izceja iz plazine po obilnih padavinah. Plaz nastane izjemno hitro, začetni zdrs zemljine se konča že v nekaj urah, medtem ko je preučevanje plazov in določanje načina sanacije dolgotrajnejše in bolj kompleksno. Pomembno je, da se v začetni fazi opravi podrobno inženirsko-geološko kartiranje. Na osnovi dobre inženirsko-geološke karte se določi mreža preiskav, ki služi kot osnova za izdelavo geomehanskega modela. K vsakem zemeljskemu posegu bi morali pristopiti strokovno, saj vsak nestrokoven poseg in večje število le-teh lahko povzroči različne oblike plazov, ti pa povzročajo ogromne škode, včasih tudi smrtne žrtve. V izogib nastanku zemeljskih plazov ter za večje zavedanje ljudi o njihovem nastanku in posledicah, naj vsak gradbeni poseg nadzoruje strokovnjak! (Božiček, 2015).

Slika. Simulacija modela - zemeljski plaz na kmetijskem zemljišču (vinograd) (Božiček, 2015).

Arheološka geologija

V primeru arheoloških raziskav za potrebe arheologov ali investitorjev, nudimo geološko podporo, kar pomeni, da izdelamo geološko-arheološka poročila in elaborate. Ti zajemajo sedimentološke, stratigrafske, petrološke in pedološke raziskave. Po potrebi nudimo tudi geokemične in geofizikalne analize.

Galerija slik

Galerija slik

GRADIMO OBJEKTE NA DOBRIH TEMELJIH

Vas zanima več?
KONTAKT